Jízdárny :: Dotace EU pro jezdecké areály

DOTACE Z EU PRO ROZVOJ JEZDECKÝCH AREÁLŮ V OBCÍCH DO 2000 OBYVATEL

Nevratnou přímou DOTACI ve výši 50 - 60% lze využít na rekonstrukci nebo novou výstavbu ubytovacích zařízení se zaměřením na agroturistiku a venkovský cestovní ruch, na vybudování nebo modernizaci venkovních jízdáren, jezdeckých hal a dalších sportovišť, na úpravy povrchů v jezdeckých areálech (zpevněné plochy, přístupové komunikace, zeleň, místa oddychu)

Kontakt pro dotazy:
Ing. Jana Charvátová, Plzeň
tel: 732 513 639
jana.charvatova22@seznam.cz a charvatova@dotacni-centrum.cz

TERMÍN PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ: červen 2009 (včetně stavebního povolení, je-li vyžadováno)


Rozvoj jezdeckých areálu, Agroturistika
Podpora je zaměřena na rekonstrukci nebo novou výstavbu ubytovacích zařízení se zaměřením na agroturistiku a venkovský cestovní ruch, na investice do sportovních zařízení (venkovní jízdárny, jezdecké haly), úpravy okolí ubytovacích a sportovních zařízení (zpevněné plochy, přístupové komunikace, zeleň, místa oddychu)
 • Žádat mohou fyzické i právnické osoby (i bez historie) nebo zemědělský podnikatel
 • Místo realizace záměru musí být v obci do 2000 obyvatel
 • Výše podpory v rozmezí  50% - 60% z investice
 • Maximální výše investice, ze které je stanovena dotace, je 10 mil. Kč
 • Program řídí Ministerstvo zemědělství, Program rozvoje venkova
 • VÝZVA – termín pro předkládání žádostí: 9.6. – 29.6. 2009 (součástí žádosti o dotaci je platné stavební povolení – pokud je vyžadováno)
 
 
Typický projekt
(rekonstrukce stávající nemovitosti a její přestavba na malokapacitní ubytovací zařízení včetně vybavení interiéru, zřízení stravovacího zařízení a sportovní zázemí, půjčovnu kol, výstavba sportoviště, úprava celého areálu včetně výsadby zelěně a úpravy přístupových cest, vybudování parkovacích míst, nákup jezdeckého vybavení, jízdárna pro koně..…)
 
 
Vybrané realizované projekty:
 
Realizátor: Jezdecká stáj Strážiště, obec Strážiště
 
Stručné představení realizátora: Jezdecká stáj Strážiště se zabývá chovem a výcvikem sportovních koní pro parkurový sport. Stáj leží v obci Strážiště v nádherné krajině mezi Ještědským hřebenem a bývalými vojenskými prostory Ralsko, 15 km od Českého ráje.

straziste1.jpg, 42kB

Důvody realizace: Majitelé stáje, zemědělští podnikatelé, hledali vhodné a současně komplexní využití celého areálu. Budova bývalého kravína a se přitom od počátku jevila jako objekt vhodný pro zřízení malokapacitního ubytovacího zařízení a stájí pro koně. Ubytovaným hostům bude nabídnuto také svezení na koních určených pro chov. Proto se žadatel rozhodl požádat o dotaci na vybudování malokapacitního ubytování, úpravy okolí objektu a vybudování pískové jízdárny pro potřeby agroturistiky.

straziste2.jpg, 42kB

Cíl projektu: Farma s ubytováním a chovem koní v krásné čisté přírodě je ideálním místem pro strávení aktivní dovolené nejen pro milovníky koní, ale pro všechny, kdo mají rádi přírodu, zvířata a venkovský životní styl.
 
Dotované investice: Rekonstrukce objektu pro potřeby agroturistiky: výše schválené dotace: 450 000 Kč, Stavební úpravy – jízdárna, výše schválené dotace 400 tis. Kč, v další výzvě obdržená dotace ve výši 1 100 000 Kč na nákup traktoru, žadatelem byl mladý začínající zemědělec, v další výzvě obdržena dotace 550 000 na zpevnění volných ploch v jezdeckém areálu, nyní podána žádost o dotaci na výstavbu skladu na seno a slámu
 
REPORTÁŽ Čt 1 o první z poskytnutých dotací pro Jezdeckou stáj Strážiště (na www.stajstraziste.cz)
 
 
KONTAKT PRO DOTAZY
 
Ing. Jana Charvátová  
e-mail:  jana. charvatova22@seznam.cz
mobil:   CZ +420 732 51 36 39
konzultační místa:
Sady Pětatřicátníků 33, Plzeň
Karlovy Vary, Červené Poříčí, Strážiště
 
 
Vybrané projekty schválené na jaře 2008:
 
 • Vestavba ubytovací kapacity
 • Hipocentum - terénní úpravy
 • Vybavení jezdeckého areálu
 • Rozšíření ubytovací kapacity pro agroturistiku
 • Přestavba budovy (stodoly) na malokapacitní ubytovací zařízení
 • Úpravy povrchů a modernizace ubytovacího zařízení
 • Přechodné ubytovací zařízení pro venkovskou turistiku s možností provozování jezdectví
 • Rekonstrukce zemědělského brownfieldu na jízdárnu
 • Rekonstrukce ubytovacího zařízení a souvisejícího sportovního areálu
 • Dostavba a rekonstrukce jezdeckého areálu
 • Multifunkční objekt se zaměřením na agroturistiku
 • Vybavení farmy potřebami pro jezdecký sport
 
 
Způsobilé výdaje – investice, na které je možné dotaci čerpat ubytování, sport

 
001 - obnova stávajícího malokapacitního ubytovacího, stravovacího zařízení,
případně nová výstavba nebo přestavba budovy či její části na malokapacitní
ubytovací nebo stravovací zařízení (stavební materiál, stavební práce, technická
infrastruktura k budově, přístupy, terénní úpravy, technické zařízení budov)
002 - rekonstrukce, modernizace, přestavba, případně nová výstavba objektů pro
zřízení půjčoven sportovních potřeb (např. půjčovny kol, lodí, lyžařského
vybavení)
003 - rekonstrukce, modernizace, přestavba, případně nová výstavba objektů a ploch
pro sportovní vyžití v areálech jak vnitřních tak venkovních – např. hřiště,
koupaliště, jízdárna, atd. (nejedná se o aquaparky a lázně) – max. výše dotace na jízdárny je cca 1 mil. Kč
004 - nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovacího zařízení
(nábytek, kuchyňské zařízení)
005 - nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny a zařízení pro sportovní
vyžití
006 - výstavba příjezdové cesty, odstavných stání a úprava povrchů pro malokapacitní
ubytovací nebo stravovací zařízení (parkovací místa, stání pro karavany)
007 - výstavba požárních nádrží v areálu malokapacitního ubytovacího nebo
stravovacího zařízení - do objemu 10 m3
008 - nákup a výsadba doprovodné zeleně v areálu malokapacitního ubytovacího nebo
stravovacího zařízení
009 - nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem
010 - nákup staveb v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze
kterých je stanovena dotace
011 - nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze
kterých je stanovena dotace
012 - projektová dokumentace – výběrové řízení
 
Seznam příloh předkládaných k žádosti (aktualizováno podle výzvy):
 
V případě, že projekt podléhá řízení stavebniho úřadu, pak pravomocné a platné stavebni povoleni nebo ohlašeni stavby nebo jine opatřeni stavebniho uřadu, na jehož zakladě lze projekt realizovat - original nebo uředně ověřena kopie, zajistí žadatel
 
V případě, že se projekt týka ubytovacího či stravovacího zařízení a projekt nepodléhá řízení stavebniho uřadu – nebyla dodána povinna příloha pravomocné a platné stavebni povoleni nebo ohlášeni stavby nebo jine opatřeni stavebniho úřadu, na jehož zakladě lze projekt realizovat, pak je povinnou přilohou jeden z nasledujicich dokumentů: kolaudační
rozhodnutí, kolaudačni souhlas nebo jiny doklad, na jehož zakladě je objekt uživan - original nebo úředně ověřena kopie
 
V případě, že pro realizaci projektu neni třeba stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jine opatření stavebniho uřadu, pak čestne prohlašeni žadatele – zajistí zpracovatel (doporučuje se toto čestne prohlašeni zkonzultovat se stavebnim uřadem nebo si vyžadat stanovisko stavebniho uřadu, že na dany projekt neni dle zákona č. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim řadu (stavebni zakon), ve zněni pozdějšich předpisů, zapotřebi stavebni povoleni, ohlašeni ani jine opatřeni stavebniho uřadu) – originál
 
Projektova dokumentace předkladana k uzemnimu nebo stavebnimu řizeni v připadě uzemniho nebo stavebniho řizeni k předmětu projektu v souladu se zakonem č. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim řadu (stavebni zakon), ve zněni pozdějšich předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – zajisti žadatel, prosta kopie.
 
V připadě ohlašeni stavby je povinnou přilohou stavebnim uřadem ověřena projektova dokumentace připojena k ohlašeni stavby – zajistí žadatel, prosta kopie
 
Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku – pokud neni přilohou projektova dokumentace předkladana k uzemnimu nebo stavebnimu řizeni nebo k ohlašeni – zajistí žadatel, prosta kopie.
.
 Kopie katastrální mapy vystavena příslušným katastrálním uřadem (případně jiným příslušným uřadem) s vyznačením lokalizace předmětu projektu – zajistí žadatel, prosta kopie.
 
 Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodněni za shodu adresy trvalého bydliště/sídla a místa realizace projektu – kopie občanského průkazu nebo Potvrzeni o trvalém pobytu u fyzických osob, Výpis z obchodního rejstříku u právnických osob – zajistí žadatel, prosta kopie.
[CNW:Counter]